Role and presence in social networks


En Món Comunicació participem en les plataformes de comunicació 2.0, des de fa molts anys. Considerem que aquests espais de comnicació bidireccional són molt importants i que cal mantenir-hi una presència activa i continuada per d'una banda, aportar-hi informacions interesants i personalitzades i de l'altra realitzar una escola activa dels canvis constants que es produeixen en el sector de la comunicació.

Ens hem convertit en un punt de referència important en xarxes com Facebook, Linkedin i Twiter. A més, participem en altres de tipus professional i especialitzades en l'àmbit de la comunicació.

La multiplicació dels emissors d’informació i, com a conseqüència, la desmediatització dels continguts, a través del sorgiment de nous mitjans digitals i basats en el núvol en la Web 2.0, fa més necessari que mai entendre la comunicació a través dels mitjans digitals participatius com ara els blogs i les xarxes socials.

La naturalesa d’aquests nous espais permeten a l'audiència, que ara també és emissora, parlar, escoltar, analitzar i interacturar els uns amb els altrs. Així doncs els receptors de la informació ja no són un tan sols una audiència passiva, sino activa, que també pot produir a la mateixa vegada informacions diverses. Es configura doncs un escenari nou de comunicació que ens situa en el paradigma de la bidireccionalitat.

Per tot això, des de AMC entenem que les propostes de plans de comunicació actuals han de contemplar com a part molt important, un treball coordinat amb les diferents plataformes 2.0 que ja existeixen, tot adaptant el missatge a les característiques i usuaris de cadascuna.

També han de contemplar la configuració i manteniment d’una identitat digital determinada del client, marca o producte que protagonitza la campanya de comunicació, com una part essencial per poder ser percebut de manera positiva i engrescadora. Influencers i brand evangelists són, al seu torn, bones eines per a la difusió de les accions que es vulguin comunicar. Ens aquest sentit, les nostres propostes sempre passen per la detecció d'aquests preesciptors de qualitat per tal de contribuir a la major difusió de les accions comunicatives.

Presència a les Xarxes
Aquest plantejament forma part de la filosofia de treball de Món Comunicació. L'apliquem a les nostres propestes i marquen el treball que duem a terme en tots els nostres projectes. En aquest sentit i ja per finalitzar, destaquem que que part de les components de l’equip hem participat a projectes innovadors sobre la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i els nous mitjans digitals com a noves plataformes de comunicació.
..

Des de Món Comunicació promoven i participen a Xarxes de dones, d'empresàries i emprenedores, de feministes, d etipus social, etc. I suscribin totalment l'article de la companya Guernica facundo en "Con tu negocio.com"

Mon comunicacio està present a les següents Xarxes:

Facebook món comunicació
Linkedin Juliatremols
Twiter #juliatremols
Feministes de Catalunya: Mail, Twiter: @FeministesCAT


L'AMC forma part de les següents Xarxes Professionals
:

EOL (Xarxa digital de dones professionals i executives)
XIDPIC.cat (Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores a Catalunya)
Red Estatal de Periodistas y Comunicadoras (Xarxa de periodistes a nivel estatal)
Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (Xarxa de periodistes a nivell internacional)
ARCA (Xarxa de Dones Rurals i Urbanes, Catalunya , i a nivell estatal)

_______________________________________________________

Que aportem?: experiència en comunicació

Qui som?: Fem i col·laborem a Món Comunicació


món comunicació/ xarxes socials

rlook at the world's gazemmunicate with perpectiva Gender: another look at the world gaze

Benvinguts/Benvingudes Bienvenid@s Welcome

l

Social networks

Communication in the World participate in social networks, for many years, why we consider it very important to maintain an active presence and continued providing information interesting and personalized. We have become an important benchmark in networks such as Facebook, LinkedIn and twit, and participate in other types of professional communication.

The number of transmitters of information and, consequently, the desmediatització content, through the emergence of new digital media and cloud-based and Web 2.0, more than ever to understand communication through participatory digital media such as blogs and social networks.

Thus, the nature of new media and social networks to talk, listen, analyze and interacting with receptors of information, no longer merely a passive audience, but active, it can also occur at the same time several reports. A new communication scenario that puts us in the paradigm of mutual bidirectionality.

The current communication plan proposals, therefore, must be seen as a very important part of a coordinated work with the various existing platforms 2.0, adapting the message to users and the characteristics of each.
We also must consider the configuration and maintenance of a particular digital identity of the customer, brand or product that carries the communication campaign, as an essential part to be perceived as positive and exciting. Influencers and brand evangelists are, in turn, good tools for the dissemination of the actions that wishes to communicate.

This whole area from the developed world communication from our creation and before, as part of the team members have participated in innovative projects on the use of new communication technologies and new media as new communication platforms.